Odpust Porcjunkuli – 2.VIII

    Święto Matki Bożej Anielskiej z Porcjunkuli        

Święto to przypada 2 sierpnia –  wszystkim osobom należącym do Rodziny Franciszkańskiej kojarzy się z Odpustem Porcjunkuli, ale ma ono  głębsze znaczenie.

Kościółek Matki Bożej Anielskiej był trzecim  (po San Damiano i Kościele św. Piotra) odbudowanym przez św. Franciszka wnet po jego nawróceniu. Biograf św. Franciszka Brat Tomasz z Celno tak opisuje to wydarzenie: „ Stąd przeniósł się na inne miejsce zwane Porcjunkulą, w którym dawnymi czasy wzniesiono Kościół Najświętszej Dziewicy Matki Bożej, a który wtedy stał całkowicie opuszczony i zaniedbany. Gdy Święty Boży spostrzegł, że jest on tak zrujnowany, wzruszył się, ponieważ miał gorące nabożeństwo do Matki wszelkiego dobra, i pełen troski zaczął tam mieszkać. Gdy jeszcze naprawiał wspomniany Kościół upłyną  właśnie trzeci rok jego nawrócenia.” (1Cel 21)

Święty Franciszek ten Kościół wybrał na siedzibę zakonu: „Błogosławiony Franciszek bardzo się ucieszył z tego miejsca podarowanego braciom, najbardziej z tytułu kościoła matki Chrystusa, z tego, ze kościółek był tak ubogi, i z nazwy jaką miał; był bowiem zwany „z Porcjunkuli”, przez co zapowiadał, że stanie się matka i głową ubogich braci mniejszych (…)dlatego tez od razu jak bracia poszli tam zamieszkać, Pan prawie codziennie pomnażał ich liczbę, a wieść i sława o nich rozchodziła się na całą dolinę spoletańską. Dawniej ten kościół był nazywany Matki Bożej Anielskiej, natomiast przez okoliczną ludność został nazwany matki Bożej z Porcjunkuli” (Zbiór Asysyki 56)

porcjunkulaPorcjunkula to także miejsce obłóczyn świętej Klary: „Tak więc, opuściwszy dom, miasto i rodziców, pośpiesznie udała się do Najświętszej Maryi w Porcjunkuli, gdzie bracia, którzy czuwali na modlitwie do Boga przed małym ołtarzykiem, przyjęli pannę Klarę z zapalonymi pochodniami. Zaraz tutaj, wyrzekłszy się sromoty Babilonu, wręczyła światu list rozwodowy (por. Pwt 24,1); tutaj rękoma braci obcięła sobie włosy i zdjęła na zawsze różnobarwne ozdoby. Zapewne było rzeczą słuszną, że u schyłku czasów zakiełkował zakon kwitnącego dziewictwa nie gdzie indziej, ale w świątyni Tej, która jako pierwsza i najgodniejsza ze wszystkich, jedyna była godna zostać Matką i Dziewicą. Jest to owo miejsce, w którym szczęsny początek miała nowa rzesza ubogich, prowadzona przez Franciszka, przeto stało się rzeczą oczywistą, że to właśnie Matka miłosierdzia zrodziła jeden i drugi zakon w tej swojej sadybie. A kiedy przed ołtarzem Najświętszej Maryi, jakby przed łożem Dziewicy, pokorna służebnica przyjęła oznaki świętej pokuty i poślubiła Chrystusa, święty Franciszek natychmiast poprowadził ją do kościoła świętego Pawła z tym zamiarem, że pozostanie ona w tym miejscu tak długo, dopóki wola Najwyższego nie zarządzi inaczej.” (Żywot świętej Klary z Asyżu 8)

Kościołek Matki Bożej Anielskiej to także miejsce śmierci św. Franciszka: „Franciszek prosił aby go zaniesiono do Matki Bożej z Porcjunkuli, by tam gdzie otrzymał ducha łaski oddał również ducha życia” (1 Bon 14,3)

Miejsce to ważne jest również ze względu na słynny odpust z nim związany. Odpust jest inaczej zwany Przebaczeniem z Asyżu.  Odpust ten otrzymał święty Franciszek od Papieża Honoriusza III (kiedy ten przebywał w Perugii). Papież Honoriusz III spytał wówczas Franciszka: „Na ile lat chcesz ten odpust?” Święty odpowiedział: „Błogosławiony Ojcze niech spodoba się Waszej Świątobliwości, dać mi nie lata ale dusze. Ja chce jeśli wam się podoba, że ktokolwiek wszedłby do tego kościółka wyspowiadany i skruszony, był rozgrzeszony, ze wszystkich swoich grzechów, win i kar w niebie i na ziemi, od dnia chrztu, aż do czasu wejścia do wspomnianego kościoła”. Na wątpliwość papieża: „Nie jest w zwyczaju kurii rzymskiej zgadzać się na podobne odpusty” Święty odpowiada: „to o co ja proszę nie jest ode mnie, ale od tego, który mnie posłał, to jest Pana naszego Jezusa Chrystusa” Papież Honoriusz III odpowiedział: „Podoba się Nam, abyś to miał” (z Leksykonu Duchowości Franciszkańskiej)

Odpust ten został potwierdzony przez Dekret Penitencjarni Apostolskiej Portiunculae sacra aedes z 15 VII 1988

            Obecnie odpust ten można zyskać 2 sierpnia w Kościele Parafialnym i we wszystkich kościołach i kaplicach franciszkańskich. Aby go uzyskać Należy być pojednanym z Bogiem tj. w stanie łaski uświęcającej, pragnąć uzyskać ten odpust uproszony przez świętego Franciszka i wyzbyć się przywiązania do grzechu nawet lekkiego (tzn.  świadomie i dobrowolnie nie chcę go już popełniać) trzeba przyjąć Komunię świętą, następnie odmówić Wierzę w Boga i pomodlić się intencjach Ojca Świętego.