Okno życia

Okno Życia

Caritas Diecezji Bydgoskiej

Przy naszym klasztorze działa od 8 września 2009 roku działa okno życia.  Jest to to specjalnie przygotowane miejsce, w którym matka może anonimowo zostawić dziecko, mając pewność, że zostanie mu zapewniona opieka i bezpieczeństwo. Okno wyposażone jest w system grzewczy i alarm, który powiadamia zakonnicę, a ta odpowiednie służby. To umożliwia rozpoczęcie procedury adopcyjnej

Procedura zabezpieczenia medyczno-prawnego noworodka pozostawionego w Oknie Życia w Bydgoszczy, ul. Gdańska 56. Klasztor Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji: 

  • Pozostawienie noworodka w Oknie Życia powoduje natychmiastowe, automatyczne włączenie sygnału alarmowego, powiadamiającego dyżurujące Siostry. Zadaniem Sióstr opiekujących się Oknem Życia jest zabezpieczenie noworodka w pomieszczeniu sąsiadującym z Oknem, zapewnienie komfortu cieplnego dziecku do przyjazdu karetki pogotowia.
  • Jednocześnie Siostry powiadamiają Pogotowie Ratunkowe w celu zabezpieczenia medycznego noworodka. Siostry powiadamiają także Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Caritas w Bydgoszczy o noworodku pozostawionym w Oknie Życia.
  • Pogotowie Ratunkowe zabezpiecza przewiezienie noworodka karetką pogotowia do Szpitala im. E. Warmińskiego w Bydgoszczy na Oddział Neonatologiczny.
  • Oddział Neonatologiczny zabezpiecza medycznie noworodka w warunkach szpitalnych – rutynowe badania, badania specjalistyczne w celu zebrania wywiadu medycznego o stanie zdrowia noworodka.
  • Zadaniem Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego Caritas w Bydgoszczy jest zawiadomienie Sądu Rodzinnego w Bydgoszczy o noworodku znalezionym w Oknie Życia, przewiezionym do szpitala, zabezpieczonym medycznie.
  • Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Caritas w Bydgoszczy występuje do Sądu Rejonowego (Wydział Rodzinny i Nieletnich w Bydgoszczy) o wydanie postanowienia w sprawie zarządzeń opiekuńczych dotyczących dziecka, nadanie dziecku tożsamości.
  • Rozpoczęcie procedury adopcyjnej.